SPFP – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Menu pomocnicze

AKTUALNOŚCI

Informacja o trybie przyjmowania nowych członków do naszego stowarzyszenia

  1. Członkami SPFP mogą być projektanci form przemysłowych, dla których twórczość w tej dziedzinie stanowi podstawę działalności, przestrzegający zasad sformułowanych w Kodeksie Postępowania Projektanta, oraz inne osoby związane zawodowo z projektowaniem form przemysłowych, które przestrzegają zasad etyki zawodowej.
  2. Do Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych można zostać przyjętym po uzyskaniu rekomendacji członka Zarządu SPFP, który zgłasza Kandydata/tkę Walnemu Zgromadzeniu SPFP.
  3. Możliwe jest osobiste zwrócenie się zainteresowanej osoby do Zarządu SPFP za pośrednictwem aktualnego członka, lub bezpośrednio do Zarządu, który może dokonać dalszej rekomendacji Kandydata/tki Walnemu Zgromadzeniu.
  4. Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje podczas obrad Walnego Zgromadzenia – poprzez przedstawienie przez Zarząd SPFP kolejno wszystkich Kandydatów i po ich akceptacji w odrębnych głosowaniach.
  5. Kandydat/ka przesyła Zarządowi (na adres: spfp@spfp.org.pl), najpóźniej na dwa tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem :
  • Zgłoszenie, deklarujące chęć przystąpienia do SPFP
  • Swoje CV – z danymi adresowymi i kontaktowymi
  • Portfolio, zawierające kilka najlepszych, wybranych prac projektowych (max 10 prac, przesłane w formacie pdf.)

O przyjęciu w poczet członków SPFP Kandydaci zostają poinformowani drogą mailową, a ich nazwiska zostają umieszczone na liście członków SPFP na stronie www Stowarzyszenia.