Mikołaj Wierszyłłowski – projektant produktu i architekt wnętrz. W projektowaniu lubi różnorodność doświadczeń, zmianę, zaskoczenie. Nie lubi specjalizacji. Od wielu lat pomaga klientom zmieniać przestrzeń w której żyją i rozwijać produkty które oferują. Współpracował z wieloma znanymi markami z różnych branż np. Polską Grupą Energetyczną, YES biżuteria, Plus, Żabka, Vox meble, Noti, Instal-projekt … Dzieli się wiedzą i doświadczeniem prowadząc warsztaty dla IWP , SWPS, School of Form.

MikolajWierszyllowski   – designer and interior architect. In design he likes variety of experiences, change, surprise. He does not like specialization. For many years he has been helping clients to change the space they live in and develop the products they offer. He has cooperated with many well-known brands from various industries, e.g. Polish Energy Group, YES Biżuteria, Plus, Żabka, Vox Meble , Noti, Instal-projekt … He shares his knowledge and experience by running workshops for IWP (  Institute of Industrial Design)  , SWPS University, School of Form.

Wierszyłłowski i Projektanci

email: prezes@spfp.org.pl